Úvodní stránka » Novinky

Očekávané události:

 • Podání žádosti firmou DM 3942 s.r.o. o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na parc. č. 74. (Původní žádost o vydání rozhodnutí o umístění bytových domů z roku 2010, kterou podala pardubická společnost CZ Stavební Holding, a.s., byla zamítnuta stavebním úřadem v roce 2016 - více viz níže v sekci Proběhlé události ze dne 30. 11. 2016). Doporučujeme všem pravidelně sledovat úřední desku.
O výsledcích výše uvedených událostí budeme informovat na této stránce níže.
Zde se budou objevovat i další nové zprávy. Sledujte tento web a sdílejte novinky dál. 
Souhrnné informace o kauze Nižší Hrádek viz Úvodní stránka.

Proběhlé události: 

  • 1. 8. 2023 se změnil majitel zahrady parc. č. 74. Novým majitelem pozemku je nyní místní firma DM 3942 s.r.o.

  • 7. 1. 2022 byla opatřením obecné povahy č. 2/2022 vydána Změna č. 2 regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs nad Labem. Námitkám, které podali obyvatelé ulice Na Strouze, bylo vyhověno.

   Bližší informace ZDE.

  • 29. 9. 2021 jsme se zúčastnili veřejného projednání Změny č. 2 regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs nad Labem. Dne 4. 10. 2021 podalo sedm vlastníků nemovitostí sousedících se zahradou p.č. 74 tři námitky k návrhu Zm. č. 2 RP MPZ Br. n. L. - verze pro veřejné projednání.

   Bližší informace ZDE.

  • 14. 7. 2021 podalo sedm vlastníků nemovitostí sousedících se zahradou p.č. 74 své připomínky k návrhu Změny č. 2 regulačního plánu MPZ Brandýs nad Labem pro společné jednání. 

   Bližší informace ZDE.

  • 3. 3. 2021 bylo na 15. veřejném zasedání zastupitelstva města odhlasováno zadání Změny č. 2 regulačního plánu MPZ Brandýs nad Labem. K návrhu zadání změny byla pro zahradu parc. č. 74 podána jedna připomínka, která byla pořizovatelem akceptována.

   Bližší informace ZDEZDE.

  • 28. 11. 2020 proběhla po roce další oprava hlubokých výmolů v ulici Na Strouze.

   Bližší informace ZDE.

  • 18. 11. 2020 jsme se zúčastnili 13. veřejného zasedání zastupitelstva města, na kterém zastupitelé odsouhlasili vydání Změny č. 6 územního plánu Brandýs n. L. - St. Bol. a pořízení Změny č. 2 regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs nad Labem. K tomuto bodu jsme se vyjádřili v rámci diskuze.

   Bližší informace ZDE.

  • 16. 11. 2020 jsme se zúčastnili setkání v architektonickém ateliéru, kde nám byla prezentována nová varianta výstavby přímo jejími autory. Zde nám byly představeny možné úpravy projektu, které by mohly znamenat kompromis investora s vlastníky sousedních nemovitostí. Tento upravený koncept jsme následně komunikovali ostatním majitelům sousedních pozemků a podařilo se nám dospět ke shodě, že v této podobě bychom návrh (s menšími úpravami) případně tolerovali.

   Bližší informace ZDE.

  • 11. 11. 2020 jsme z důvodu časové tísně, kdy do jednání zastupitelstva města zbývaly jen tři pracovní dny, oslovili všech 21 zastupitelů, abychom vyjádřili znepokojení nad možným zhoršením situace v této lokalitě pořízením změny regulačního plánu. 

   Bližší informace připravujeme.

  • 10. 11. 2020 jsme se zúčastnili setkání, na kterém se sešli zástupci naší občanské iniciativy s jednatelem developerské společnosti a městskou architektkou.

   Bližší informace připravujeme.

  • 5. 11. 2020 jsme se obrátili na pana starostu Vlastimila Picka se žádostí o informace k záměru pořízení změny č. 2 regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs pro zahradu parc. č. 74.

   Bližší informace připravujeme.

  • 5. 11. 2020 jsme se dočetli v zápisu ze 102. jednání rady města, které se konalo dne 29. 10. 2020, že rada projednala a doporučila zastupitelstvu města pořízení Změny č. 2 regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs nad Labem, kam spadá i návrh na změnu podaný developerskou společností CZ Stavební Holding, a.s. – pozemek parc. č. 74 Na Nižším hrádku. Rada doporučila prověřit možnosti návrhu na změnu zástavby z bytového domu na soubor jednotlivých objektů pro bydlení.

   Bližší informace ZDE [bod 16]. 

  • 18. 6. 2020 v 16:45 hod. došlo k propadnutí vozovky v Brandýse nad Labem, v ulici Na Nižším Hrádku a s ohledem na hrozbu dalšího propadu, byla komunikace okamžitě správcem uzavřena, jak pro automobilovou, tak pěší dopravu. V ulici od té doby probíhá celková rekonstrukce.

   Bližší informace ZDE.

  • 8. 6. 2020 zastupitelstvo města odhlasovalo úpravu návrhu na změnu č. 6 ÚP Brandýs n. L. - St. Boleslav. Tato úprava se netýká Nižšího Hrádku.

   Bližší informace ZDE.

  • 4. 3. 2020 jsme se zúčastnili veřejného projednání Změny č. 2 územního plánu. 

   Bližší informace ZDE.

  • 17. 12. 2019 bylo na 9. veřejném zasedání Zastupitelstva města schváleno pořízení Změny č. 6 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zkráceným postupem s prvky regulačního plánu na pozemky parc. č. 1605/1, stp. č. 1603 v k.ú. Stará Boleslav. Zdroj: Zápis z 9. VZZM, bod 3.1.

  • 9. 12. 2019 proběhla oprava hlubokých výmolů v ulici na Strouze. Na prvním setkání vedení města s občany ze dne 28. 5. 2019 nás pan starosta ujistil, že je informován o havarijním stavu povrchu vozovky v této ulici a plánuje se jeho oprava. Ta se stihla zrealizovat do konce roku 2019, ale obáváme se navýšení rychlosti vozidel, která tudy i přes zákaz projíždějí a bohužel velmi ohrožují zejména děti procházející tudy do blízké školy.

   Bližší informace ZDE.

  • 18. 9. 2019 jsme se zúčastnili veřejného pracovního setkání zastupitelů města s občany

   Bližší informace ZDE.

  • 12. 9. 2019 městská rada projednala a doporučila 14 návrhů na Změnu č. 6 Územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

   Bližší informace ZDE.

  • 26. 8. 2019 - v ulici Na Nižším hrádku se bude měnit zpomalovací příčný práh a přibude dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti a zpomalení provozu motorových vozidel

  • 5. 6. 2019 bylo v rámci 5. veřejného zasedání zastupitelstva města odhlasováno vydání Změny č. 1 Regulačního plánu městské památkové zóny Br. n. L. a Změny č. 5 územního plánu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

   Bližší informace ZDE.

  • 24. 4. 2019 v 16:00 hod. proběhlo v jednacím sále nové budovy MěÚ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Ivana Olbrachta 59, veřejné projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

   Bližší informace ZDE.

  • 12. 3. 2019 schválilo zastupitelstvo města na svém 4. veřejném zasedání vydání Změny č. 4 územního plánu.

   Bližší informace ZDE

  • 4. 3. 2019 se konalo veřejné projednání návrhu Změny č. 1 regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs nad Labem.

   Bližší informace ZDE

  • 24. 1. 2019 se konalo veřejné projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

   Bližší informace ZDE.

  • 19. 12. 2018 se konalo 2. veřejné zasedání zastupitelstva města (dále VZZM). Na programu bylo schválení pořízení Změny č. 5 Územního plánu města Brandýs n. L. - St. Bol. 

   Bližší informace ZDE.

  • 18. 9. 2018 – zastupitelstvo města schválilo pořízení Změny č. 1 Regulačního plánu Městské památkové zóny Brandýs nad Labem.

   Bližší informace ZDE.

  • 27. 6. 2018 – zjištěno spravení historické opěrné zdi na vyhlídce u kostela sv. Vavřince, která se zřítila někdy během ledna 2018.

  • 23. 5. 2018 – se konalo ve Staré Boleslavi 24. VZZM. Na programu byly i změny územního plánu.

   Bližší informace ZDE.

  • 10. 5. 2018 – se zástupci z ulice Na Strouze zúčastnili veřejného projednání Změny č. 3 územního plánu našeho města. Jak si zde ověřili, tato změna ÚP pořizovaná zkráceným postupem se lokality Nižšího Hrádku netýká. Regulativy pro výstavbu na par. č. 74 se nemění.

  • 28. 2. 2018 – se konalo 23. veřejné zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé a veřejnost se poprvé sešli v krásných prostorách jednacího sálu nové budovy MÚ v Brandýse n. L. Pod bodem č. 4 byly na programu změny územního plánu (Zm. ÚP). Představeny byly dvě nové Zm. ÚP č. 3 a 4., které budou pořízené zkráceným postupem.  Zástupci z ulice Na Strouze se ještě před zahájením zasedání obrátili na pana radního Adámka, pověřeného zastupitele pro územní plán, s dotazy, zda se nezasahuje pořizovanými změnami ÚP do regulativů v lokalitě Nižší Hrádek (mezi ul. Na Nižším hrádku a Na Strouze) a dále se zajímali o informace k lokalitě Nad Vinořským potokem, která má být dotčena Změnou č. 4 ÚP. Odpověď zněla, že pokud je pan radní informován, tak tam žádné změny regulativů nenastávají. Lokalita Nad Vinořským potokem se Nižšího Hrádku rovněž netýká, což bylo následně vidět i během samotného jednání přímo na plátně, kam se promítaly dotčené lokality formou výřezu z ÚP. 

   Napjatá (místy do kruhu se ubírající) diskuse provázela téma obchvatu mezi Brandýsem a Boleslaví, který navrhuje nové přemostění Labe. Tento návrh je součástí Zm. č 2 ÚP a vychází z platného ÚP 2014, kde je tato varianta zakreslena (+ další). K projednávání/hledání nejvhodnějšího dopravního řešení, které má prvotně za cíl odlehčit historickému centru Boleslavi, se po všeobecné dohodě bude pokračovat až po zpracování dopravního modelu. Na jeho zadání se již pracuje.

   Další větší diskuse se rozvinula kolem plánované výstavby multifunkční haly u ZŠ Palachova.  Stručně řečeno všechny diskutující spojoval názor, že ve městě již minimálně 10 let postrádáme kulturní dům a sportovní halu, a že je nutné tuto potřebu konečně naplnit a realizovat stavbu. Přesto se přítomní názorově rozdělili na dva tábory s těmito stanovisky k realizaci stavby:

   a) nejdůležitější je funkčnost, aby se hala co nejdříve postavila, klidně i na úkor architektonických a památkových hodnot (funkčnost vítězí)

   b)  plánovaná multifunkční hala se nachází v městské památkové zóně, tudíž není možné, aby funkčnost haly zvítězila nad architektonickými a památkovými hodnotami (funkčnost i hodnoty mají rovnocennou důležitost)

   Celý záznam z 23. VZZM naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=I34JGK3XMjE  (pro diskusi občanů ke Změně č. 1c a Zm. č. 2 ÚP posuňte přehrávání na 1:59:10, pro Zm. č. 3 a 4 ÚP posuňte na 3:33:20, pro Zm. č. 4 lokalita Nad Vinořským potokem posuňte na 3:54:20).

  • 6. 2. 2018 – zjištěno zřícení opěrné zdi vedle kostela sv. Vavřince. Pádu zdi se obávají i obyvatelé sousední ulice Na Strouze, jejichž pozemky leží pod podobnou opěrnou zdí. Ta je ve vlastnictví developera a je rovněž neudržovaná, navíc podmáčená a vyboulená s četnými destrukcemi. Místy je vysoká 2,5 metru a může se kdykoliv zhroutit, podobně jako se to stalo u sv. Vavřince (viz foto níže).


  • 17. 1. 2018 – proběhlo řízení u Krajského soudu v Praze, kam případ vrátil k novému projednání Nejvyšší soud ČR. Soudní řízení je vedeno již od roku 2012 z důvodu námitky podané v územním řízení o umístění stavby bytového komplexu Na Nižším hrádku, kterou uplatnili vlastníci sousedního pozemku. Na výzvu příslušného stavebního a krajského úřadu podali v této věci žalobu k soudu a územní řízení bylo po té přerušeno. Po vleklém soudním sporu nakonec uspěli s dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR.  Nejvyšší soud zrušil v celé šíři rozhodnutí Krajského soudu v Praze, který rozhodl ve prospěch developerské společnosti. Věc mu vrátil k novému projednání s tím, že krajský soud pochybil při hodnocení důkazů, když nadhodnotil výpověď člena statutárního orgánu developerské firmy (účastníka řízení) nad výpověďmi nezávislých svědků. Developer musel po verdiktu Nejvyššího soudu vrátit vlastníkům sousedního pozemku již dříve zaplacené náklady celého řízení.

   A nyní už asi tušíte, jak by celá věc měla dopadnout. Pokud se domníváte, že krajský soud logicky napravil své pochybení, změnil rozsudek a přiznal náhradu nákladů tomu, kdo uspěl u Nejvyššího soudu ČR, tedy vlastníkům sousedního pozemku, tak to jste bohužel zcela na omylu. Krajský soud totiž znovu potvrdil své původní rozhodnutí, které Nejvyšší soud shledal jako nesprávné. Ano. Skutečně. Navrch uložil vlastníkům sousedního pozemku znovu uhradit veškeré náklady developerské společnosti včetně těch, které měla s právním zastoupením u Nejvyššího soudu ČR, u nějž však se svým vyjádřením neuspěla. Ne, nešálí vás zrak. Přesně tohle se totiž u Krajského soudu v Praze dne 17. 1. 2018 událo. Připadá vám rozhodnutí krajského soudu překvapivé a nápadně zvýhodňující developerskou firmu? Ptáte se, kde je spravedlnost? Nevíme, ale v tomto případě byste ji asi hledali marně. 

   Bližší informace ZDE.

  • 20. 12. 2017 – proběhlo 22. veřejné zasedání zastupitelstva města, kde bylo všemi přítomnými zastupiteli odhlasováno vydání Změny č. 1b ÚP Brandýs n. L. – St. Boleslav. Video-záznam je k dispozici zde (posuňte přehrávání na 3:10:00). Všechny online přenosy z VZZM najdete zde

   Bližší informace ZDE.

  • 7. 11. 2017 – schválilo zastupitelstvo města na svém 21. veřejném zasedání rozdělení Změny č. 1 územního plánu (ÚP) na samostatné části: Změna č. 1a, Změna č. 1b a Změna č. 1c. Zároveň zastupitelstvo odhlasovalo vydání Změny č. 1a ÚP Brandýs n. L. – St. Boleslav. 

  • 5. 11. 2017 – měl na televizních obrazovkách premiéru pořad z cyklu Hádanky domů života. Ze židovských památek toho u nás po druhé světové válce mnoho nezbylo. Prostřednictvím kamery České televize navštívíme prostory brandýského židovského hřbitova a synagogy, které přečkaly nacistické řádění a komunistickou „památkovou péči“ a začínají v rámci projektu obnovy židovských památek opět povstávat z popela.  Nahlédneme také do místních uliček, včetně ulice Na Strouze (od min 11:20). Odkaz na video zde: 

   http://www.ceskatelevize.cz/porady/10492110205-hadanky-domu-zivota/216562215800008-brandys-nad-labem/


  • 13. 10. 2017 – Byl doručen rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci dovolání ze dne 3. 3. 2017. Dovolání bylo úspěšné. 


   Bližší informace ZDE.

  • 23. 7. 2017 –  Vysílala ČT1 premiérový díl pořadu Toulavá kamera, který tentokrát zavítal do brandýského podzámčí. Divákům představil vzácné památky, které se nacházejí v MPZ Brandýs n. L. a přímo v lokalitě Nižšího Hrádku a okolí. Odkaz na video zde: 
   http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/217562221500029
  • 26. 7. 2017 – Dobrá zpráva. Ulice Na Nižším hrádku bude bezpečnější. Město na vjezdu do jednosměrné části instalovalo nový radar. Všichni místní obyvatelé doufají, že už snad konečně sundají nohu z plynu i řidiči, kteří se sami nedovtípili, jak je nebezpečné jezdit rallye v úzké klikaté uličce v historickém jádru města, kde se místy z domů vstupuje přímo do vozovky, neboť se zde nevejdou chodníky. Navíc v blízkosti základní školy! To samé ohledně chování řidičů platí i pro ulici Na Strouze. Přitom je zde před zúžením do nepřehledné zatáčky (směrem od ZŠ Na Výsluní) umístěna značka Průjezd zakázán. Tu si však mnozí kaskadéři vykládají po svém a hbitě mizí se svými vozy v mračnech prachu v další zatáčce a dále do kopce kolem katovny. Naštěstí zde zatím veškeré karamboly odnesly jen plechy.
  • 3. 3. 2017 – Podali  vlastníci nemovitosti sousedící se zahradou p.č. 74 Na Nižším hrádku dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

   Bližší informace ZDE.

  • 28. 1. 2017 – Vyšlo v MF Dnes Střední Čechy na str. 18 pokračování článku vydaného před osmi měsíci pod názvem Zatím marný boj s bytovým domem. V novém článku Nechtěný brandýský dům se zatím stavět nebude se redaktorka MF Dnes paní Eva Zahradnická zabývá dalším vývojem developerské kauzy Nižší Hrádek.

    

   Bližší informace ZDE.

  • 6. 1. 2017 – Byl doručen rozsudek Krajského soudu v Praze, kam se proti rozsudku Okresního soudu Praha - východ odvolala developerská firma CZ Stavební Holding. Žaloba byla podána ve věci námitky vznesené v územním řízení o umístění stavby bytových domů na zahradě p. č. 74 Na Nižším hrádku. S touto občanskoprávní námitkou odkázal vlastníky sousední nemovitosti na soud v souladu se zákonem stavební úřad a posléze jeho rozhodnutí potvrdil i úřad krajský. Územní řízení zůstalo po podání této žaloby přerušené stavebním úřadem až do doby vydání pravomocného soudního výroku. 


   Bližší informace ZDE.

  • 21. 12. 2016 – Proběhlo 16. Veřejné zasedání zastupitelstva města, na kterém byly sděleny informace o špatném stavu stokové sítě (v této souvislosti se i navyšuje cena vodného a stočného od 1. 1. 2017 o 15 %). Na rok 2017 je (mj.) naplánováno zkapacitnění kanalizace v ulici Na Strouze, kde často dochází k jejímu vzdouvání a zaplavování odpadními vodami. Tyto problémy zde trvají po celá desetiletí. Náklady na rekonstrukci jsou vyčíslené na 9 milionů Kč. Nedostatečná kapacita kanalizace patřila mezi stěžejní námitky, které zdejší obyvatelé uplatnili proti vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytových domů na par. č. 74 v ulici Na Nižším hrádku. Odvod veškerých odpadních vod z budoucího bytového komplexu byl plánován právě do ulice Na Strouze a to tak, že splaškové vody měly být svedeny do přetížené jednotné kanalizace a dešťové vody do Vinořského potoka, který je veden potrubím v podzemí, jehož stav je rovněž špatný. Sledovat celé jednání 16. VZZM můžete ze záznamu zde: https://www.youtube.com/watch?v=tp1jCgowukY 

   - pro jednání o stavu vodovodů a kanalizací na území města a cenách vodného/stočného posuňte přehrávání na 2:08:20 (doba trvání je cca 15 min).

  • 6. 12. 2016 – Bylo vyvěšeno na úřední desce rozhodnutí, kterým místní stavební úřad dne 30. 11. 2016 ZAMÍTNUL žádost firmy CZ Stavební Holding, a.s. (ze dne 6. 10. 2010) o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: bytový dům o dvou sekcích na zahradě par. č. 74 v ulici Na Nižším hrádku a dalších souvisejících staveb. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. CZ Stavební Holding může též podat novou žádost o vydání územního rozhodnutí s upraveným záměrem. Všem obyvatelům lokality proto doporučujeme pravidelně sledovat úřední desku a tento web

   Celé rozhodnutí stavebního úřadu lze stáhnout zde:  
   http://www.brandysko.cz/assets/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=37991     • 23. 11. 2016 – Proběhlo poslední (třetí) jednání před krajským soudem, kam se odvolal developer (CZ Stavební Holding) proti rozhodnutí okresního soudu.

  • 19. 10. 2016 – Byl rozeslán dopis, ve kterém MÚ Brandýs n. L. - St. Bol. informuje občany o rozhodnutí o jejich námitkách k Regulačnímu plánu MPZ Brandýs n. L (RP). Do RP je možné nahlédnout v úředních hodinách na Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Masarykovo nám. 1, Brandýs n. L. a na pracovišti Orebitská 477/18, Praha 3 v kanceláři úseku památkové péče nebo na portálu města zde: 
   http://brandysko.cz/regulacni-plan-mestskych-pamatkovych-zon-rp-mpz/ds-1613/p1=1030 


  • 27. 9. 2016 – Byla na úřední desce zveřejněna veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2/2016, kterým se vydává Regulační plán městské památkové zóny Brandýs n. L. s účinností od 13. 10. 2016 - viz zde
   V říjnovém čísle Městských listů vyšel na str. 8 článek o schválení regulačních plánů - viz zde.

  • 13. 9. 2016 VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU MPZ BRANDÝS NAD LABEM

   Na 14. veřejném zasedání bylo vydání RP MPZ BnL odhlasováno všemi přítomnými zastupiteli. Pro zahradu p. č. 74 platí s účinností od 13. 10. 2016 nové prostorové regulativy - max. zastavěnost 800 m2 (tj. 20% zahrady), min. plocha zeleně 50% zahrady a max. výška budoucí zástavby je regulována výškou sousední kulturní památky venkovské usedlosti č. p. 152 (max. 11 m). Došlo také k odsunutí plánované novostavby od hranic se sousedními pozemky. To je podstatné zlepšení oproti původnímu stavu, kdy max. zastavěnost mohla činit 40 % výměry zahrady, novostavba by převyšovala sousední nemovitou kulturní památku a minimální plocha zachované zeleně měla být pouhých 6 % celkové výměry zahrady podle předchozího (již neplatného) územního plánu z r. 1996. Do RP se rovněž dostal zápis dosud opomíjené výklenkové kaple, která je kulturní památkou.  Vydáním RP s účinností od 13. 10. 2016 končí stavební uzávěra v MPZ Brandýs n. L. 

   Bližší informace ZDE.


  • 7. 9. 2016  Proběhlo jednání u odvolacího (krajského) soudu na základě odvolání podaného developerem (CZ Stavební Holding) proti rozhodnutí okresního soudu. Okresní soud rozhodl, že účastníci soudního řízení byli úspěšní v rovnocenném rozsahu, a proto nemá žádný z nich nárok na náhradu nákladů řízení. Na náhradě nákladů řízení však developer trvá. Odvolací soud odročil jednání na 26. 10. 2016 za účelem opakování výslechů tří osob navržených developerem, které vypovídaly již u okresního soudu. 


  • 1. 7. 2016 – Podal developer (CZ Stavební Holding) odvolání proti dvěma výrokům (ze tří) rozsudku okresního soudu ve věci námitky vznesené v územním řízení o umístění stavby bytových domů Na Nižším hrádku. Soud tedy bude pokračovat a stavební úřad se vyjádří, zda územní řízení o umístění stavby bytového komplexu na par. č. 74 zůstane nadále přerušené, nebo může pokračovat.

  • 21. 6. 2016  Proběhlo v prostorách tělocvičny ZŠ ve Staré Boleslavi 13. veřejné zasedání zastupitelstva, které mělo na programu mj. i Regulační plán MPZ Brandýs nad Labem. Nejednalo se o jeho schvalování, ale o prezentaci návrhu na vypořádání podaných námitek a vysvětlení dalšího postupu. Návrh na vypořádání námitek k regulačnímu plánu je k dispozici zde:    http://www.brandysko.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=904&id_dokumenty=35846 (str. 26)

   Bližší informace ZDE.

  • 2. 6. 2016 – Do dnešního dne (včetně) bylo možné podat námitky k upravenému návrhu Regulačního plánu MPZ Brandýs nad Labem (verze 4/2016 pro opakované veřejné projednání). Jak bylo avizováno, podané včasné námitky vlastníků nemovitostí sousedících se zahradou parc. č. 74 se týkaly upřesnění regulace maximální výšky a typu zastřešení plánovaného objektu na parc. č. 74. Dále občané namítali neuvedení výklenkové kaple Matky Boží (památka č. rejst. 17829/2-4110, na parcele č. 1073/1, v ulici Na Nižším hrádku) v textové části návrhu RP a žádali doplnění uvedené památky do kap. Nemovité kulturní památky MPZ Brandýs n. L. 

  • 28. 5. 2016 – V MF Dnes vyšel na str. 19 článek Zatím marný boj s bytovým domem. Eva Zahradnická, redaktorka MF Dnes, v něm oslovila vedení města, vedení CZ Stavebního Holdingu a zástupce občanů, vlastníků sousedních nemovitostí, aby se vyjádřili ke kauze výstavby bytového komplexu Na Nižším hrádku. Zároveň sledovala i opakované veřejné projednání upraveného návrhu regulačního plánu MPZ Brandýs n. L. (verze 4/2016), které se konalo dne 26. 5. 2016.

   Bližší informace ZDE.

  • 26. 5. 2016 – Konalo se opakované veřejné projednání upraveného návrhu regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs nad Labem (RP) z důvodu podstatných úprav návrhu RP, kdy se projednaly pouze změny od posledního návrhu. Dokumentace upraveného návrhu RP je až do 2. 6. 2016 k dispozici zde (vývoj změn v RP na par. č. 74 viz zde).  Do 2. 6. 2016 (včetně) lze rovněž podávat námitky, ve kterých je nutné dle zákona uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

   Bližší informace ZDE.

  • 17. 5. 2016 – Proběhla schůzka z podnětu Ing. Zdeňka Adámka, radního města a pověřeného zastupitele pro územní plán, se zástupci občanů, vlastníky nemovitostí sousedících se zahradou parc. č. 74 v ul. Na Nižším hrádku, uskutečněná vzhledem k blížícímu se opakovanému veřejnému projednání upraveného návrhu regulačního plánu (verze 4/2016) ve věci informování o posledním jednání developera s městem (dne 9. 5. 2016). 

   Bližší informace ZDE.

  • 11. 5. 2016 – Obdrželi jsme prostřednictvím kontaktního webového formuláře (zde) zprávu z MF Dnes s dotazem na kauzu Nižší Hrádek. 

   Bližší informace ZDE.

   5. 5. 2016 – Schválení Regulačního plánu městské památkové zóny Stará Boleslav a mezilehlé území na 12. veřejném zasedání zastupitelstva. Ze záznamu lze schválení RP Stará Boleslav přehrát zde: https://www.youtube.com/watch?v=_rI5o_MjtB8 (posuňte přehrávání na 3:29).

  • 13. 4. 2016 – Padl rozsudek Okresního soudu Praha - východ ve věci námitky vznesené v územním řízení o umístění stavby bytových domů Na Nižším hrádku.

   Bližší informace ZDE.

  • 23. 2. 2016 – Účast v Diskusi s občany na XI. veřejném zasedání zastupitelstva; vystoupení s dotazem na tzv. „kompromisní variantu“, která podle zápisu č. 66 z jednání rady města (str. 16) po snížení zastavitelnosti vyhovuje i developerovi. Dotaz zástupce občanů zněl, zda existuje grafické zpracování této varianty, a zda se s ní mohou občané také seznámit (vzhledem k jejich účasti na několika společných jednáních).

   Bližší informace ZDE.

  • 11. 2. 2016 – Jednání rady města, která odsouhlasila námitky k regulačnímu plánu (verze 11/2015) zpřísňující podmínku maximální zastavitelnosti pozemku parc. č. 74 v k. ú. Brandýs n. L. (lokalita Na Nižším hrádku) na max. 800 m2 výměry zastavěné plochy stavby. Zápis z jednání rady neuvádí stanovisko k  regulativům výšky stavby a minimální plochy zeleně na předmětném pozemku. Přílohy, na které se v zápise odkazuje, nejsou zveřejněny, ale požádáme o jejich zpřístupnění. Rada souhlasí s tzv. kompromisní variantou, která po snížení zastavitelnosti vyhovuje developerovi, ale občané dosud s touto novou variantou seznámeni nebyli. Jakmile se nám podaří seznámit se s příslušnými dokumenty, budeme zde informovat.

  Zdroj: Zápis č. 66 z jednání rady města dne 11. 2. 2016 (na str. 16) - zde.

  • 30. 1. 2016 – Vyšlo únorové vydání Městských listů, pro které jsme připravili informační článek o kauze Nižší Hrádek: Bytovému komplexu v historickém jádru Brandýsa řekli obyvatelé jasné NE. Článek  najdete ZDE na straně 8.

  • 25. 1. 2016  – Podání námitek a připomínek k návrhu regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs n. L. (verze 11/2015). Možnost využilo nejméně 25 obyvatel Nižšího Hrádku (kteří reprezentují názor dalších 540 občanů - signatářů petice proti výstavbě bytových domů). Cílem námitek je zabránit tomu, aby se do regulačního plánu MPZ dostala závažná chyba, která by umožnila výstavbu 3patrového bytového komplexu o zastavěné ploše 1100 m2 v historickém jádru města, kde převažují nízkopodlažní rodinné domy. Největší objekt, který v této památkové lokalitě nepatřičně ční jako připomínka chyb z minulosti, dosahuje zastavěné plochy "pouhých" cca 390 m2. Místní občané se tedy snaží zabránit historicky největší chybě v tomto velmi cenném území.

  • 18. 1. 2016 Veřejné projednání rozděleného regulačního plánu městských památkových zón a mezilehlého území, které se konalo od 17:00 hod v prostorách kaple zámku v Brandýse nad Labem. 

  Bližší informace ZDE.

  • 18. 1. 2016  Pokračování společného jednání (ze dne 13. 1. 2016) k vyjasnění všech názorů a stanovisek k návrhu regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs n. L. v lokalitě Nižší Hrádek, na které zástupce občanů pozval pan starosta Vlastimil Picek. Jednání se uskutečnilo v 16 hod na předmětném pozemku. Zúčastnili se pan starosta a místostarosta, odpovědný zastupitel pro územní plán, vedoucí Komise pro rozvoj, zpracovatel RP, zástupce památkové péče, občanů, developera a vedoucí odboru URPP. 

  Bližší informace ZDE.

  • 13. 1. 2016 – Společné jednání k vyjasnění všech názorů a stanovisek k návrhu regulačního plánu městské památkové zóny Brandýs n. L. v lokalitě Nižší Hrádek, na které zástupce občanů pozval pan starosta Vlastimil Picek. Zúčastnili se pan starosta a místostarosta, odpovědný zastupitel pro územní plán, vedoucí Komise pro rozvoj, zástupce památkové péče, občanů, developera. Jednání pokračovalo 18. 1. 2016 od 16 hod na předmětné zahradě, kde má vyrůst plánovaný bytový komplex.

  Bližší informace ZDE.

  • 21. 12. 2015 – Jednání s panem starostou Vlastimilem Pickem z podnětu zástupců občanů ve věci návrhu regulačního plánu (verze listopad 2015) ve vztahu k problémům plánované výstavby bytového komplexu Na Nižším hrádku. Setkání s panem starostou se konalo za účasti Ing. Zdeňka Adámka, radního města a pověřeného zastupitele pro územní plán.

            Bližší informace ZDE.

  • 17. 12. 2015 – Veřejná prezentace nové projektové varianty výstavby bytového komplexu v lokalitě Na Nižším hrádku v historickém jádru Brandýsa n. L. společností CZ Stavební Holding, a.s., která se konala od 16:00 v zasedací místnosti MÚ a veřejnost na ni pozval pan místostarosta Hynek Homolka.

            Bližší informace ZDE.

  • 16. 12. 2015 – Účast v Diskusi s občany na X. veřejném zasedání zastupitelstva; vystoupení zástupce občanů s dotazy týkajícími se nového návrhu regulačního plánu, termínu jeho zveřejnění v období vánočních svátků a malé informovanosti veřejnosti o tomto důležitém dokumentu.

      Bližší informace ZDE.

  Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2022

  Úvodní foto: Pohled na výklenkovou kapli Matky Boží, která je chráněnou kulturní památkou (památka č. rejst. 17829/2-4110). Nachází se v ulici Na Nižším hrádku na křižovatce s ulicí Martinovskou, dříve zvanou Ke Světici, naproti starému hřbitovu (rovněž na seznamu nemovitých kulturních památek) přímo na trase průjezdu těžkých nákladních automobilů a strojů ze staveniště plánovaného bytového komplexu.